ACETONE

ACETONE

Công ty TNHH Môi Trường Ngọc Lân được thành lập vào năm 2003 là...

Dung môi

Dung môi công nghiệp là các chất như Toluene, xylen, aceton, butylacetat, glycol, TEG,...