Gần 1000 người dân ngắc ngoải sống trong ô nhiễm giữa Thủ đô

You may also like...